Lịch sử

Những tướng lĩnh nổi danh đã thất bại tại Đại Việt : Vương Thông bó tay để đợi bại vong, giặc đã trí…

Bài viết này không phải nhằm mục đích hạ thấp các tướng lĩnh đã từng có phen chiến bại trên dải đất Đại Việt, mà chỉ là mượn chút uy danh của họ để nêu bật lên sự huy hoàng của các tướng sĩ nước Nam… Sau khi nhà Trần chiến thắng quân Mông…